Belangrijk om te weten
Algemene voorwaarden Rushcommerce

Algemene voorwaarden voor affiliate partners van Rushcommerce

Voordat u zich registreert als affiliate partner bij Rushcommerce.com dient u kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Rushcommerce.com en hiermee akkoord te gaan. Rushcommerce.com (hierna Rushcommerce) en naam …..., (hierna affiliate) dienen zich te houden aan de rechten en plichten van Rushcommerce. Beide partijen dienen zich aan deze algemene voorwaarden te houden gedurende de periode dat de affiliate deel neemt aan het affiliate programma van Rushcommerce.

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Registratie en Acceptatie
Artikel 3: Gebruik
Artikel 4: Commissies en uitbetaling
Artikel 5: Duur en beëindiging
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Geheimhouding
Artikel 8: Diversen

Artikel 1. Definities

 1. Rushcommerce: De besloten vennootschap Rushcommerce, onderdeel van Klemans Groep B.V., gevestigd te Schootsvel 5, 1671 NW Medemblik, opererend onder BTW nummer: 808.677.561 BO1, Kamer van Koophandel nummer: 37088981.
 2. Publisher: Beheerder van een of meerdere websites en/of e-mailbestanden.
 3. Affiliate: Een publisher die de algemene voorwaarden van Rushcommerce heeft geaccepteerd en door Rushcommerce als affiliate is goedgekeurd. Een affiliate promoot producten via het affiliate programma van Rushcommerce in ruil voor een vergoeding in de vorm van een commissie.
 4. Transactie: Een aankoop van een gebruiker als gevolg van de promotie van een product door een affiliate van Rushcommerce.
 5. Gebruiker: Alle internetgebruikers die middels door gebruikt promotiemateriaal van Rushcommerce zich bevinden op door Rushcommerce aangeboden websites.

Artikel 2. Registratie en Acceptatie

 1. Registreren als affiliate wil zeggen dat de publisher akkoord gaat met de algemene voorwaarden en zich houdt aan de rechten en plichten.
 2. Om als publisher geregistreerd te worden als affiliate dient het registratieformulier volledig naar waarheid ingevuld te worden en dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden.
 3. Na ontvangt van de registratie zal Rushcommerce beoordelen of de publisher voldoet aan de gestelde eisen (Art. 3) en of er bezwaren zijn tegen de registratie van de publisher.
 4. Rushcommerce behoudt het recht om publishers te weigeren en/of te verwijderen wanneer een publisher niet aan de algemene voorwaarden voor een affiliate voldoet.
 5. Acceptatie of afwijzing van een registratie verloopt middels een bevestigings- of afwijzingsmail. In geval van succesvolle registratie worden de inloggegevens van het account van de affiliate in deze e-mail verzonden.

Artikel 3. Gebruik

 1. Transacties dienen bewust door de gebruiker gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding of beloftes welke niet in overeenstemming met de door Rushcommerce gevoerde campagne zijn. Het uitloven van een vergoeding aan de gebruiker om een transactie te genereren is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Rushcommerce.
 2. De affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat producten door Rushcommerce worden aangeboden en acties en verwerking van transacties worden verzorgd door Rushcommerce.
 3. De affiliate heeft het recht om promotiemateriaal uitsluitend ten behoeve van het Rushcommerce affiliate programma te gebruiken. Daarbij dient het gebruik van het promotiemateriaal niet misleidend of schadelijk te zijn voor Rushcommerce. Het is niet toegestaan om als affiliate het verstrekte promotiemateriaal te wijzigen.
 4. Het gebruik van informatie en materialen, verkregen via het Rushcommerce affiliate netwerk, dienen door affiliates uitsluitend gebruikt te worden ten behoeve van het affiliate programma. Het doorgeven aan derden en het gebruik ervan voor andere doeleinden is niet toegestaan.
 5. Affiliates dragen ten alle tijden zorg voor juiste weergave van informatie en voorwaarden over producten, tevens wanneer hier wijzigingen in ontstaan. Informatie en voorwaarde dienen altijd in overeenstemming te zijn met hetgeen dat Rushcommerce op de website heeft vermeld.
 6. Affiliates wordt niet toegestaan op foutieve wijze bestellingen te genereren. Een foutieve bestelling wordt gegenereerde wanneer:
  • Een affiliate via de eigen partnercode een bestelling plaatst voor eigen gebruik
  • Bestellingen automatisch gegenereerd worden.
  • Bestellingen geplaatst met valse informatie, met als doel de omzet te verhogen.
 7. Affiliates wordt niet toegestaan informatie en materialen te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomt of de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder andere:
  • Spamming
  • Misleiding van derden
  • Misbruik maken van informatie, materialen, logo en tekstnaam van Rushcommerce en producten.
  • Het aanbieden van vergoedingen aan gebruikers zonder uitdrukkelijke toestemming van Rushcommerce.
  • Inbreuk plegen op auteursrecht of eigendomsrecht
 8. Het is niet toegestaan dat de inhoud van website of e-mails van de affiliate:
  • Discriminerend is
  • Illegale zaken bevat
  • Rape of kinderporno bevat
  • Aanzet tot haat of crimineel gedrag.
  • Inbreuk doet aan de reputatie van Rushcommerce
 9. Websites waar de affiliate promotiemateriaal op plaatst dienen voor een ieder vrij toegankelijk te zijn.
 10. De affiliate zal ten alle tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies omtrent het gebruik van promotiemateriaal.
 11. Rushcommerce is gerechtigd zonder aankondiging promotiemateriaal te verwijderen of te blokkeren. Een affiliate dient daarbij binnen 2 werkdagen in te gaan op het verzoek van Rushcommerce promotiemateriaal te verwijderen.
 12. Rushcommerce heeft het recht het IP-adres en andere persoonlijke gegevens van de affiliate tijdens de registratie op te slaan.
 13. Rushcommerce heeft het recht gegevens van affiliates te registreren en voor interne doeleinden te gebruiken. Rushcommerce verstrekt geen van deze gegevens aan derden zonder toestemming van affiliates. Een uitzondering hierop geldt wanneer de affiliate zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Gegevens kunnen dan verstrekt worden aan de benadeelde partijen.
 14. Wanneer een affiliate zich niet houdt aan de algemene voorwaarden is de affiliate verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de overtredingen en inzage te verlenen in administratie, bestanden en gegevens.

Artikel 4. Commissie en uitbetaling

 1. De affiliate ontvangt een commissie uitsluitend wanneer deze op juiste wijze tot stand gekomen is en aan de algemene voorwaarden voldaan is.
 2. Een commissie wordt uitsluitend uitbetaald wanneer een goedgekeurde transactie is geregistreerd door Rushcommerce.
 3. De affiliate maakt geen aanspraak op een commissie wanneer een gebruiker een product retourneert of annuleert.
 4. Commissies worden inclusief BTW uitbetaald mits de affiliate over een BTW nummer beschikt. Indien dit niet het geval is zullen de commissies exclusief BTW zijn.
 5. De uitbetaling van commissies vindt plaats binnen 10 dagen na afloop van de kalendermaand op het bankrekeningnummer dat door de affiliate is opgegeven.
 6. Wanneer commissies een totaalwaarde hebben van minder dan €25,- zullen deze niet worden uitbetaald. De commissie bedragen zullen in dat geval worden opgespaard en worden uitbetaald in de maand wanneer de totaalwaarde van de commissies hoger is dan €25,-.
 7. De verdiende commissies worden uitbetaald in euro's. Er wordt door Rushcommerce geen rente betaald over commissie tegoeden.
 8. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Rushcommerce en de affiliate/publisher zullen commissie tegoeden worden uitbetaald mits het minimum bedrag €25,- bedraagt.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen Rushcommerce en de affiliate treed in werking vanaf het moment dat Rushcommerce de publisher als affiliate accepteert. Dit wordt bevestigt in een e-mail naar de publisher.
 2. De overeenkomst tussen beide is geldig voor onbepaalde tijd.
 3. Zowel Rushcommerce als de affiliate kunnen beide op ieder gewenst moment de overeenkomst beëindigen.
 4. Indien de overeenkomst tussen Rushcommerce en de affiliate is beëindigd is Rushcommerce gerechtigd om:
  • De toegang van de affiliate tot de website van Rushcommerce te blokkeren.
  • De affiliate te verplichten promotiemateriaal te verwijderen.
  • Commissie tegoeden van de affiliate in te houden mits daar een geldige reden voor is (Art. 5.2)
 5. Rushcommerce is alleen gerechtigd commissie tegoeden van de affiliate in te houden wanneer de overeenkomst tussen beide partijen is beëindigd wegens het niet handelen van de affiliate volgend de algemene voorwaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De affiliate is volledig aansprakelijk voor activiteiten en ontwikkeling op de eigen website en de daarbij komende eventuele schade voor Rushcommerce. Tenzij geen sprake is van opzet of grove fouten van de affiliate.
 2. Rushcommerce is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten die de affiliate maakt ten gevolge dan deelname aan het affiliate programma van Rushcommerce.
 3. De affiliate voldoet aan alle verplichtingen rondom fiscale wetgeving. Rushcommerce kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 4. Iedere poging tot manipulatie van het Rushcommerce affiliate netwerk zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tussen Rushcommerce en de affiliate. De aanspraak op eventuele tegoeden zal hierbij komen te vervallen. Eventuele schade zal verhaald worden op de affiliate.

Artikel 7. Geheimhouding

De affiliate zal voorafgaand, tijdens en na de looptijd van de overeenkomst, geen informatie met betrekking tot het Rushcommerce affiliate netwerk aan derden vertrekken.

Artikel 8. Diversen

 1. De affiliate zal uit naam van Rushcommerce geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan.
 2. De affiliate is niet gerechtigd (een deel van) de rechten over te dragen aan derden.
 3. Rushcommerce is gerechtigd ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Rushcommerce dient de affiliate hiervan elektronisch op de hoogte te stellen. Indien deze algemene voorwaarden voor de affiliate niet acceptabel zijn, is de affiliate gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Wanneer dit door de affiliate niet binnen 14 dagen gedaan wordt, wordt geacht dat de affiliate akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 4. De affiliate is op de hoogte van de internationale regelgeving met betrekking tot reclamedistributie. Rushcommerce is hier op geen enkele manier aansprakelijk voor.