ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING.

VAN:
Morningstarpharma BV
Breek 13
Medemblik
Hierna te noemen: Morningstarpharma.

De consument van het product
Hierna te noemen: klant.

AAN DE CONSUMENTEN

VERZENDKOSTEN
Morningstarpharma neemt de verzending voor haar rekening.

Er wordt, afhankelijk van het product en het land een vast bedrag aan porto in rekening gebracht.

De bedragen voor de verzendkosten variëren van € 4,50 tot € 28,-

PRIVACY
Morningstarpharma verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee uw privacy in het geding komt. Heeft u bezwaren tegen eventuele verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Morningstarpharma. Morningstarpharma behoudt zich het recht om gebruik te maken van de door u ingevoerde gegevens te gebruiken om u aanbiedingen en of andere marketing gerelateerde stukken toe te sturen, dit geld voor zowel uw adresgegevens, uw emailadres als uw telefoonnummer.

BETALINGSVOORWAARDEN
De mogelijkheden tot betalen zijn:

Openstaande posten worden direct opeisbaar bij :

Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten en een bedrag van Eur. 25,- aan bureaukosten. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor rekening van de klant.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Artikel 2 Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Morningstarpharma en een de consument waarop Morningstarpharma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Morningstarpharma, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Morningstarpharma om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. Morningstarpharma is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Morningstarpharma kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Morningstarpharma daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Morningstarpharma anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Morningstarpharma niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Morningstarpharmas aanbod.
Artikel 5 Levering
 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via post.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Morningstarpharma hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen Morningstarpharma en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Morningstarpharma bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Morningstarpharma behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Morningstarpharma de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Morningstarpharma gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Morningstarpharma ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Morningstarpharma een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Morningstarpharma schriftelijk in gebreke te stellen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie
 1. Morningstarpharma garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Morningstarpharma.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
 4. Morningstarpharma verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Morningstarpharma de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Morningstarpharma vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Morningstarpharma te retourneren en de eigendom daarover aan Morningstarpharma te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Morningstarpharma, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Morningstarpharma niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 Monsters en modellen
 1. Indien door Morningstarpharma een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat Morningstarpharma er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Morningstarpharma blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 9 Onderzoek, reclames
 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van(af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Morningstarpharma te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Morningstarpharma met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Morningstarpharma gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Morningstarpharma en op de wijze zoals door Morningstarpharma aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging

 1. Indien Morningstarpharma met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Morningstarpharma niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden voor levering.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Morningstarpharma aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Morningstarpharma en de verplichtingen van de consument jegens Morningstarpharma onmiddellijk opeisbaar.
 6. Morningstarpharma heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Morningstarpharma kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. Morningstarpharma kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
 1. Morningstarpharma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Voorts is Morningstarpharma bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Morningstarpharma op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Morningstarpharma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Morningstarpharma behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 Incassokosten
 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Morningstarpharma aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 Vrijwaringen
 1. De consument vrijwaart Morningstarpharma voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de consument aan Morningstarpharma informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Morningstarpharma zich de rechten en bevoegdheden voor die Morningstarpharma toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Morningstarpharma tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Morningstarpharma, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Morningstarpharma eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Morningstarpharma worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Morningstarpharma behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
 1. Indien door Morningstarpharma geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Morningstarpharma jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Morningstarpharma beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Morningstarpharma niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Morningstarpharma of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Morningstarpharma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Morningstarpharma niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Morningstarpharma worden daaronder begrepen.
 3. Morningstarpharma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Morningstarpharma zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Morningstarpharma ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Morningstarpharma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 Geschillen
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Morningstarpharma is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Morningstarpharma het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 20 Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Morningstarpharma en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hoorn
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Ruilen en Retourneren
 1. Het ruilen en retourneren van intieme producten is niet mogelijk, als de verpakking en/of het zegel is verbroken. Heeft u een verkeerd product geleverd gekregen of is het geleverde product stuk waardoor dit niet meer gebruikt kan worden? Dan kunt u het product natuurlijk kosteloos omruilen voor het juiste product of een compleet product. Retourneren van producten is alleen mogelijk wanneer een product niet gebruikt of geopend is en in originele staat en verpakking, tot zover mogelijk, wordt terug gestuurd.
Producten retourneren
 1. Wanneer u een product wilt terugsturen om een van bovenstaande redenen dan adviseren wij u contact op te nemen met onze klantenservice en uw probleem te bespreken. Vervolgens kunt u ons retourformulier invullen en uw bestelling retouren naar ons onderstaande adres. Wij zullen zo snel mogelijk een nieuw pakket met de juiste producten naar u terugzenden. Voeg het formulier met het overzicht van uw bestelling toe aan het pakket. Verkeerd geleverde of kapotte producten dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst retour gestuurd te worden.